REGULAMIN PŁYWALNI „FALA” W HRUBIESZOWIE | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

                1. ZASADY OGÓLNE

1. Przed wejściem na teren hali Pływalni „FALA”, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, instrukcjami oraz Regulaminami użytkowania zjeżdżalni, atrakcji wodnych i saun oraz bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.

2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 06:00–21:00. Godziny pracy Pływalni „FALA” mogą ulec zmianie. Użytkownicy są zobowiązani do opuszczenia hali basenowej najpóźniej do 20:45 w celu przebrania się. Osoby korzystające, muszą rozliczyć się w kasie pływalni do godziny 21:00. Klient wchodząc na pływalnię po godzinie 20:00 musi się liczyć ze skróconą możliwością korzystania z obiektu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Nakrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej. Odzież osobistą i wszystkie wartościowe rzeczy, należy przechowywać wyłącznie w zamykanych szafkach na garderobę.

4. Klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane mają prawo wstępu na halę Pływalni na podstawie wykupionego biletu lub karnetu. Wykupienie biletu lub karnetu jest równoznaczne z akceptacją oraz zapoznaniem się z Regulaminem obiektu.

5. Osoby przebywające na terenie Pływalnia „FALA” które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, używają wulgaryzmów, stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników, nie stosują się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń Ratowników lub pracowników, mogą zostać usunięte z hali Pływalni bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

6. Przebywając na terenie Pływalni „FALA” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Zabroniony jest również wstęp osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

7. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu, a nagrania z tego systemu mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do zapisów Regulaminu. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób rzetelny, nienaruszający dóbr osobistych klientów.

8. Wszyscy korzystający z Pływalni „FALA” zobowiązują się do natychmiastowego podporządkowania nadawanym komunikatom, poleceniom Ratowników, pracowników oraz sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.

9. W przypadku braku obsługi Ratowniczej, zabrania się korzystania z niecek basenowych oraz urządzeń znajdujących się na pływalni „FALA” w Hrubieszowie.

10. Ratownicy wodni zapewniają bezpieczeństwo wszystkim klientom, zarówno indywidualnym oraz grupowym oraz nadzorują oraz koordynują działania ratownicze na pływalni.

11. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką opiekuna. Grupy liczące do 15 osób muszą mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna. W przypadku seniorów, osób niepełnosprawnych oraz dzieci, zaleca się większą liczbę opiekunów. Opiekun grupy zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu na nieckę basenową skontaktować się z Ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z Pływalni przez grupę.

12.  Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany podpisać przed wejściem  do obiektu dokument „Zasady dla Grup Zorganizowanych”.

13. Opiekun grupy przez cały okres pobytu ponosi odpowiedzialność za podopiecznych. Nie może on opuszczać terenu pływalni. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali pływalni w klapkach, stroju kąpielowym lub podkoszulku i krótkich spodenkach.

14. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w kasie oraz na stronie internetowej.

15. Grupy zorganizowane, mogą uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.

16. W czasie zawodów, turniejów, imprez pływackich, itp. Organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów Regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa.

17. W basenie sportowym w przypadku pływania indywidualnego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

18. Obowiązującym strojem na Pływalni „FALA” jest kostium kąpielowy – ściśle przylegający do ciała oraz klapki:

a) dla kobiet - jedno lub dwuczęściowy,

b) dla mężczyzn - elastyczne przylegające do ciała kąpielówki lub slipki o dowolnej długości nogawek bez kieszonek i metalowych elementów.

19. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

20. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadanie. W przypadku zbicia szkła z okularów na terenie hali basenowej, klient ponosi koszty usunięcia zagrożenia oraz szkła.

21. W hali basenowej zabrania się pozostawiania bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać, w szczególności dzieci poniżej 13 roku życia.

22. Przed wejściem na halę basenową (wyjście z szatni), każda osoba jest zobowiązana do skorzystania z natrysku oraz przejścia stopami przez korytarz dezynfekcyjny – tzw. korytarz mokrej stopy.

23. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy w strefie obsługi dla osób niepełnosprawnych.

24. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są przez Ratownika na życzenie i wyraźną prośbę użytkownika.

25. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie zapoznać się oraz przestrzegać zasad Regulaminu z jej korzystania znajdujących się bezpośrednio przy tej atrakcji oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń obsługi.

26. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

27. Wszelkie skaleczenia, urazy, zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu oraz zauważone zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu Ratownikowi.

28. Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek. Personel obiektu nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach.

29. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy niezwłocznie przekazać personelowi. Personel wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela do trzech tygodni od daty ich pozostawienia.

30. Zabrania się prowadzenia zajęć nauki pływania, doskonalenia pływania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie pływalni „FALA” osobom, które nie uzyskały pisemnej zgody Dyrektora HOSiR.

31. Zajęcia nauki pływania organizowane przez instruktora w ramach nauki lub doskonalenia pływania, muszą być konsultowane z kierownictwem obiektu. Instruktor w trakcie zajęć ma mieć koszulkę z napisem „INSTRUKTOR” odmiennego koloru niż Ratownicy przebywający na hali basenowej.

32. Zgoda na działalność gospodarczą, prowadzenie zajęć z nauki lub doskonalenia pływalnia, wydawana jest przez Dyrektora HOSiR. Osoba ubiegająca się o zgodę musi dołączyć uprawnienia instruktora pływania, ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej oraz wnieść opłaty zgodnie z cennikiem lub osobną umową zawartą z Dyrektorem HOSiR. W trakcie zajęć instruktor musi mieć wykupiony bilet lub karnet. Osoba ucząca się również wykupuje bilet lub karnet.

33. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą kierownictwa obiektu.

34. Pracownicy pływalni oraz osoby do tego uprawnione mogą kontrolować wszystkie prowadzone zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, mogą przerwać prowadzenie zajęć.

35. Pływalnia „FALA” w Hrubieszowie zastrzega sobie prawo do wyłączenia całości lub części akwenów wodnych oraz atrakcji dla potrzeb organizowanych zajęć specjalistycznych, zawodów i imprez okolicznościowych lub w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub nieprawidłowości.

36. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz nagrywania oraz fotografowania bez zgody kierownictwa Pływalni.

37. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Pływalni i atrakcji wodnych ze szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

38. Na obiekcie należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

39. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Dyrektor HOSiR w Hrubieszowie.

40. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminów, wewnętrznych instrukcji, zakazów i nakazów oraz zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku.

41. Na terenie hali basenowej Pływalni „FALA” może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 użytkowników. Po przekroczeniu limitu 100 osób wstęp na pływalnię może być czasowo wstrzymany.

 

2. ZAKAZY

Na terenie hali basenowej zabrania się:

 1. niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
 2. biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 3. przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji,
 4. wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
 5. wszczynania fałszywych alarmów,
 6. wchodzenia na balustrady, drabinki, stanowiska Ratowników, murki okalające niecki pływalni oraz inne urządzenia niesłużące do tego celu,
 7. skakania do wody z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 8. używania sprzętu Ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 9. korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z zasadami,
 10. spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali Pływalni,
 11. wrzucania do wody wszelkich przedmiotów niesłużących zwyczajowo do zabawy w wodzie oraz nie sprzątania po sobie zarówno klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych,
 12. pływania w płetwach i wiosełkach ręcznych bez zgody Ratownika,
 13. pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
 14. wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację na basenie lub mogących zanieczyścić płytę basenową,
 15. zanieczyszczania wody basenowej,
 16. używania mydła i innych środków chemicznych w nieckach pływalni,
 17. wchodzenia na nieckę basenową w obuwiu zewnętrznym,
 18. pozostawiania dzieci bez nadzoru,
 19. chodzenia boso w szatniach i pod natryskami z uwagi na zwiększone ryzyko pośliźnięcia.

Zabrania się korzystania z Pływalni osobom, u których występujące oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.

Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń Pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością. W razie pogorszenia stanu zdrowia, niezwłoczne należy powiadomić Ratownika lub obsługę obiektu.

 

            3. ODPŁATNOŚĆ

1. Uprawnionymi do korzystania z obiektów Pływalni są osoby, które dokonały opłaty za korzystanie z danej usługi w oparciu o cennik. Zgodnie z obowiązującym cennikiem opłata, o której mowa powyżej pobierana jest z góry. W przypadku przekroczenia czasu korzystania z opłaconej usługi, pobierana jest od korzystającego dopłata, której wysokość ustalana jest według cennika.

2. Aktualna oferta Pływalni „FALA” w Hrubieszowie wraz z cennikiem dostępna jest przy kasie oraz na stronie internetowej. Rozliczanie pobytu odbywa się na podstawie aktualnego cennika.

3. Faktury za usługi świadczone przez Pływalnię „FALA” w Hrubieszowie można otrzymać w kasie na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych i wcześniejszego poinformowania o tym obsługi kasy przed wykonaniem płatności za usługi.

4. Bilety i karnety uprawniające do korzystania z Pływalni „FALA” w Hrubieszowie, nabywane mogą być wyłącznie w kasie obiektu. Bilety lub karnety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

 

            4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przed skorzystaniem z usług i atrakcji Obiektu klient ma obowiązek pozostawić odzież oraz pozostałe mienie w skutecznie i poprawnie zamkniętej szafce.

2. Pływalnia „FALA” nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przedmioty lub dokumenty na terenie obiektu. Odwiedzającym nie zaleca się zabierać ze sobą cennych przedmiotów lub większej ilości gotówki.

3. Pływalnia „FALA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klienta w miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów poszczególnych atrakcji.

4. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie opaski z elektronicznym czytnikiem lub innych elementów wyposażenia Pływalni, klient jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody wg obowiązującego Cennika lub wyceny sporządzonej przez pracowników Pływalni.

5. Wszelkie uwagi i skargi w zakresie funkcjonowania Pływalni „FALA” Klienci mogą zgłaszać Kierownikowi pływalni lub wpisać do Księgi Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie obiektu.

 

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR