REGULAMIN NIECKI SPORTOWEJ | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

1.  Niecka sportowa jest integralną częścią Pływalni „FALA” i obowiązują w niej zasady wynikające z Regulaminu Pływalni „FALA” oraz niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z niecki sportowej ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z tej części obiektu.

3. Niecka sportowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać (potrafiących przepłynąć samodzielnie przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocniczego) z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych pod nadzorem instruktorów nauki pływania i Ratowników.

4. Niemowlęta oraz dzieci do lat 3 korzystają z niecki sportowej na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.

5. Niecka sportowa ma 6 torów pływackich i maksymalna liczba osób pływających na jednym torze wynosi 10. Zakupienie w kasie 10 indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji całego toru.

6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z niecki sportowej wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.

7. Grupy szkolne i zorganizowane mogą korzystać z niecki sportowej wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna/ów grupy oraz zgodnie z zasadami ogólnymi.

8. W niecce sportowej obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Tory skrajne są przeznaczone dla pływających wolniej, a tory wewnętrzne dla pływających szybciej.

9. Wchodzić do niecki sportowej oraz wychodzić z niej można jedynie korzystając ze schodów lub drabinek do tego przeznaczonych oraz zachowując niezbędne środki ostrożności.

10. W niecce sportowej obowiązuje zakaz skakania do wody. Nie dotyczy to grup zorganizowanych znajdujących się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.

11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających z niecki sportowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a) skakania do wody, z wyjątkiem określonym w pkt. 10

b) biegania po brzegu,

c) wpychania osób do niecki,

d) wchodzenia i wychodzenia z niecki sportowej w miejscach do tego nie przeznaczonych,

e) przebywania w miejscach wyznaczonych do prowadzenia zajęć zorganizowanych
w czasie ich trwania,

f) siadania na linach, skakanie po nich lub ich zdejmowanie,

g) używania sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem,

h) zakaz zasłaniania oraz dotykania częściami swojego ciała otworów urządzeń zasysających ściennych oraz dennych w niecce sportowej,

i) popychania, umyślnego podtapiania oraz innych zachowań mogących powodować naruszenia nietykalności, obrażenia ciała lub podtopienia,

j) nurkowania, pływania pod powierzchnią wody bez uprzedniego zgłoszenia Ratownikowi wodnemu z wyjątkiem zawodników uczestniczących w zawodach sportowych lub treningach w obecności instruktora lub trenera.

12. Zauważone w trakcie korzystania usterki należy natychmiast zgłosić dyżurującemu Ratownikowi.

13. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora prowadzącego zajęcia.

14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią Ratownicy i pracownicy obsługi Pływalni „FALA”. Wszystkie osoby korzystające z niecki sportowej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo – rekreacyjnych wynajmujący nieckę sportową odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zawodów i imprez.

17. W przypadku organizowania zawodów i imprez niecka sportowa jest niedostępna dla osób indywidualnych.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Kierownik obiektu lub w przypadku jego nieobecności Ratownik pełniący dyżur.

19. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z niecki sportowej, a także z terenu Pływalni.

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR