REGULAMIN NIECKI REKREACYJNEJ | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

1.  Niecka rekreacyjna jest integralną częścią Pływalni „FALA” i obowiązują w niej zasady wynikające z Regulaminu Pływalni „FALA” oraz niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z niecki rekreacyjnej ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z tej części obiektu.

3. Niecka rekreacyjna jest strefą przeznaczoną zarówno dla osób nieumiejących pływać oraz umiejących pływać.

4. Niemowlęta oraz dzieci do lat 3 korzystają z niecki rekreacyjnej na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.

5. Atrakcje wodne są włączane i wyłączane przez Ratowników pełniących dyżur na pływalni.

6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z niecki rekreacyjnej wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.

7. Grupy szkolne i zorganizowane mogą korzystać z niecki rekreacyjnej wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna/ów grupy oraz zgodnie z zasadami ogólnymi.

8. Wchodzić do niecki rekreacyjnej oraz wychodzić z niej można jedynie korzystając ze schodów lub drabinek do tego przeznaczonych oraz zachowując niezbędne środki ostrożności.

9. W niecce rekreacyjnej obowiązuje całkowity zakaz skakania do wody.

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających z niecki rekreacyjnej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a) skakania do wody,

b) biegania po brzegu,

c) wpychania osób do niecki,

d) wchodzenia i wychodzenia z niecki rekreacyjnej w miejscach do tego nie przeznaczonych,

e) przebywania w miejscach wyznaczonych do prowadzenia zajęć zorganizowanych w czasie ich trwania,

f) wieszania się na rurach wodnych masażu karku, armatki wodnej oraz stwarzania zagrożenia sobie oraz innym użytkownikom,

g) skakania pod urządzeniami wodnymi do masażu karku i armatki wodnej z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała,

h) zakaz zasłaniania oraz dotykania częściami swojego ciała otworów urządzeń zasysających ściennych oraz dennych w niecce rekreacyjnej,

i) popychania, umyślnego podtapiania oraz innych zachowań mogących powodować naruszenia nietykalności, obrażenia ciała lub podtopienia,

11. Zauważone w trakcie wypoczynku usterki należy natychmiast zgłosić dyżurującemu Ratownikowi.

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią Ratownicy i pracownicy obsługi pływalni. Wszystkie osoby korzystające z niecki rekreacyjnej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 

13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

14. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z niecki rekreacyjnej, a także z terenu Pływalni „FALA”.

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR