REGULAMIN NIECKI PRZEZNACZONEJ DO NAUKI PŁYWANIA | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

1. Niecka przeznaczona do nauki pływania jest integralną częścią Pływalni „FALA” i obowiązują w niej zasady wynikające z Regulaminu Pływalni „FALA” oraz niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z niecki przeznaczonej do nauki pływania ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z tej części obiektu..

3. Niecka przeznaczona do nauki pływania jest strefą przeznaczoną zarówno dla osób nieumiejących pływać oraz umiejących pływać.

4. Niemowlęta oraz dzieci do lat 3 korzystają z niecki przeznaczonej do nauki pływania na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z niecki przeznaczonej do nauki pływania wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów/instruktorów.

6. Grupy szkolne i zorganizowane mogą korzystać z niecki przeznaczonej do nauki pływania wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna/ów grupy oraz zgodnie z zasadami ogólnymi.

7. Wchodzić do niecki przeznaczonej do nauki pływania oraz wychodzić z niej można jedynie korzystając ze schodów lub drabinek do tego przeznaczonych oraz zachowując niezbędne środki ostrożności.

8. W niecce przeznaczonej do nauki pływania obowiązuje całkowity zakaz skakania do wody.

9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających z niecki przeznaczonej do nauki pływania lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a) skakania do wody,

b) biegania po brzegu,

c) wpychania osób do niecki,

d) wchodzenia i wychodzenia z niecki w miejscach do tego nie przeznaczonych,

e) przebywania w miejscach wyznaczonych do prowadzenia zajęć zorganizowanych w czasie ich trwania,

f) popychania, umyślnego podtapiania oraz innych zachowań mogących powodować naruszenia nietykalności, obrażenia ciała lub podtopienia,

g) siadanie na linach, skakanie po nich lub ich zdejmowanie.

10. Zauważone w trakcie nauki pływania usterki należy natychmiast zgłosić dyżurującemu Ratownikowi.

11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią Ratownicy i pracownicy obsługi Pływalni „FALA”. Wszystkie osoby korzystające z niecki przeznaczonej do nauki pływania są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z niecki przeznaczonej do nauki pływania, a także z terenu Pływalni.

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR