REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminów obowiązujących na terenie obiektu Pływalnia „FALA”
w Hrubieszowie.

2.    Zjeżdżalnia wodna jest integralną częścią Pływalni „FALA” i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Pływalni „FALA” oraz niniejszego Regulaminu.

3.    Zjeżdżalnia czynna jest w godzinach pracy Krytej Pływalni i uruchamiana jest przez Ratownika.

4.    Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnej należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania ze zjeżdżalni.

5.    ZJEŻDŻALNIA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ DLA DZIECI W WIEKU OD 8 LAT

O WZROŚCIE MINIMUM 120 CM.  Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do podporządkowania się wskazówkom, poleceniom oraz nakazom Ratowników.

6.    Zabrania się dobiegania do schodów zjeżdżalni.

7.    Nie jest dozwolony zjazd w zegarkach, łańcuszkach, okularach, kolczykach, z ostrymi przedmiotami

ze sprzętem pływackim: deski, rękawki, okulary pływackie itp.

8.    Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującym Ratownikom.

9.    Podczas wchodzenia na zjeżdżalnię należy zachować szczególną ostrożność oraz zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni, zabaw na schodkach zjeżdżalni, a także zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu.

10. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno stwarzać sytuacji, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo i zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających ze zjeżdżalni.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA

1.    Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się

biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.

2.    Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 

3.    Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

·         kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rynny zjazdowej  

·         kolor czerwony –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rynny zjazdowej

 

 

4.    Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

·       użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia    
         dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób, wpychania osób do wnętrza
         rynny zjazdowej,

·       rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,

·       wykonywania ślizgu parami oraz w grupie.

·       wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami,                            
         mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami,                   
         pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we  
         włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),

·       wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,

·       zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,

·       nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

·       wchodzenia na balustrady, poręcze i inne elementy konstrukcyjne

·       wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz  
         rury w kierunku punktu startu,

·       nurkowania po zakończonym ślizgu,

·       biegania po klatce schodowej zjeżdżalni. 

5.    Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedzącą z nogami skierowanymi w kierunku zjazdu. Pozycje te należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione. Zabrania się w szczególności ślizgów
w pozycjach: „głową w dół”, „na stojąco”, „na brzuchu”, „na stopach”, "na kolanach".  Po wykonaniu zjazdu należy opuścić niezwłocznie lądowisko zjeżdżalni.

6.    Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią Ratownicy i pracownicy obsługi Pływalni „FALA”. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

7.    W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

8.    Pływalnia „FALA” nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Za nieprzestrzeganie postanowień powyższego Regulaminu użytkownik zjeżdżalni może zostać  upomniany i ostrzeżony przez Ratownika, a w wyjątkowej sytuacji usunięty z obiektu.

2.    Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Pływalni „FALA” nie będą rozpatrywane.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Pływalni „FALA” decyzje podejmują Ratownicy lub kierownictwo Pływalni „FALA”.

 

DŁUGOŚĆ ZJEŻDŻALNI: 74,5 m

GŁĘBOKOŚĆ WODY W HAMOWNI: 0,3 m

RÓŻNICA POZIOMÓW: 7,5 m

DOLNA GRANICA WZROSTU: 120 cm

DOLNA GRANICA WIEKU: 8 lat

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR