REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU GRUP SZKOLNYCH / ZORGANIZOWANYCH | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

1. Zajęcia zorganizowane w Pływalni „FALA” mogą się odbywać tylko w obecności opiekunów i osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

2. Grupa mająca rezerwację toru/niecki basenowej nie może korzystać z usług Pływalni „FALA” poza zarezerwowanym torem/niecką basenową.

3. Opiekun grupy, w ramach swoich praw i obowiązków, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wszelkie działania i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązujących na terenie pływalni przepisów.

4. Odpowiedzialność opiekuna jest niezależna od odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

5. Grupy zorganizowane oprócz Regulaminu Pływalni obowiązują w korzystaniu z Pływalni „FALA” dodatkowo zapisy „Regulaminu dla grup zorganizowanych”.

6. Grupy szkolne obowiązują oprócz Regulaminu Pływalni w korzystaniu z Pływalni „FALA” dodatkowo zapisy „Regulaminu dla grup szkolnych”.

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA

Do obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności:

a) dokonać wcześniejszego zgłoszenia wejścia grupy,

b) zapoznać korzystających z Regulaminem Pływalni, Regulaminami atrakcji oraz niecek oraz zobowiązać korzystających do ich przestrzegania,

c) dopilnować, by wszyscy korzystający pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli, przed wejściem do przebieralni, czyste obuwie basenowe najlepiej antypoślizgowe,

d) dopilnować właściwego poziomu higieny oraz rodzaju, kompletności i stanu strojów kąpielowych korzystających,

e) zgłosić Ratownikowi gotowość grupy do wejścia do wody w celu przeszkolenia z zasad bezpiecznego korzystania z Pływalni – w przypadku pobytu rekreacyjnego,

f) przekazać instruktorowi grupy gotowej do rozpoczęcia zajęć – w przypadku nauk pływania,

g) sprawdzić stanu liczbowego swojej grupy przed i po zajęciach/pobycie,

h) przebrać się w strój kąpielowy i podczas pobytu grupy na terenie Krytej Pływalni przebywanie w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich korzystających i sam był przez nich widziany – w przypadku pobytu rekreacyjnego,

i) stale kontrolować zachowania się korzystających w czasie całego pobytu na Krytej Pływalni,

j) przed zakończeniem pobytu wyegzekwować od korzystających złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego.

 

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO

Do obowiązków korzystającego w ramach pobytu grupy zorganizowanej w szczególności:

a) pozostawić w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenie czystego obuwia basenowego antypoślizgowego,

b) przebrać się zgodnie z Regulaminem w czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży i rzeczy osobistych w szafkach ubraniowych w przebieralni i właściwe zamknięcie szafek,

c) dokładnie umyć ciało środkiem myjącym pod natryskami,

d) bezwzględne podporządkować się poleceniom Ratowników, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów grupy,

e) przestrzegać zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Pływalni lub mogących spowodować wypadek,

f) przestrzegać zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych korzystających oraz nie podejmować fałszywych alarmów,

g) przestrzegać zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania terenu Pływalni bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna grupy,

h) przestrzegać zakazu skoków do wody, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych oraz nurkowania bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna grupy,

i) sygnalizować instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym do własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych,

j) zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,

k) opróżnić swoją szafkę ubraniową, zabrać wszystkie rzeczy osobiste oraz pozostawić szafki ubraniowe w należytej czystości.

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR