REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI „FALA” W HRUBIESZOWIE | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

§ 1.

Regulamin korzystania z Krytej Pływalni "FALA" w Hrubieszowie określa zasady i tryb korzystania z obiektu Krytej Pływalni "FALA" w Hrubieszowie, mieszczącego się w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29N, zwany w dalszej części "regulaminem".

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Pływalni - należy przez to rozumieć obiekt Krytej Pływalni "FALA" w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29N, będący własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów;

2) użytkowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z obiektu;

3) personelu - należy przez to rozumieć osoby obsługi obiektu;

4) ratowniku - należy przez to rozumieć osoby pełniące obowiązki ratownika, ubrane w odpowiedni strój;

5) grupie zorganizowanej - należy przez to rozumieć grupę użytkowników korzystających z Pływalni pod opieką i nadzorem opiekuna;

6) opiekunie grupy - należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na terenie Pływalni, zobowiązaną do stałej opieki, nadzoru nad uczestnikami swojej grupy;

7) hali basenowej - należy przez to rozumieć całe pomieszczenie zawierające niecki basenowe, część rekreacyjną oraz sauny.

§ 3.

Obiekt jest udostępniany w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godzinach określonych przez zarządzającego.

§ 4.

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Pływalni są osoby posiadające ważne imienne karnety, bilety wstępu lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.

2. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu oraz do jego przestrzegania.

§ 5.

Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego.

§ 6.

1. Czas pobytu na Pływalni liczy się od momentu wejścia przez bramkę wejściową do momentu odczytania pamięci z paska z transponderem w kasie przy wyjściu.

2. Pasek z transponderem jest zwracany do okienka kasowego po wyjściu z przebieralni i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni.

3. Uprawnienia do korzystania z ulg przysługują po okazaniu stosownych dokumentów.

§ 7.

Wstęp na Pływalnię może być czasowo wstrzymany ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób przebywających na terenie obiektu.

§ 8.

1. Przy wejściu do szatni obowiązuje zmienne obuwie, dopuszczalne jest chodzenie boso.

2. Przed wejściem do wody (niecki basenowej, brodzika, jacuzzi lub sauny) użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z natrysku.

3. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.

4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Pływalni i poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim, zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy w strefie obsługi osób niepełnosprawnych.

§ 9.

O wszystkich wypadkowych oraz sytuacjach, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub obsługę obiektu.

§ 10.

Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji i urządzeń Pływalni regulują stosowne instrukcje.

§ 11.

1. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiedzialni są za zachowanie podopiecznych w szatniach oraz na terenie hali basenowej.

2. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

3. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą zorganizowaną liczącą nie więcej niż 15 osób.

§ 12.

1. Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia oraz ratowników.

2. Rzeczy cudze, znalezione na terenie Pływalni należy przekazać osobom obsługi obiektu.

§ 13.

Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania Pływalni należy zgłaszać do sekretariatu Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Powyższa treść stanowi załącznik do uchwały Nr LXIV/500/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2023 r.